เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟ ที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปากเกร็ด นนทบุรี

ที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปากเกร็ด นนทบุรี

เป็นรถกอล์ฟที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัย

เลือกใช้แบตเตอรี่รถกอล์ฟ 3K T885 (8โวลท์ 170แอมป์) และ T105 (6โวลท์ 225แอมป์)

รถกอล์ฟใช้ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถกอล์ฟ มหาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

แบตเตอรี่รถกอล์ฟ t885

มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปากเกร็ด นนทบุรี